Bölüm Başkanımızın Öğrencilerimize Mesajı

 

 

Sevgili öğrenciler, Hemşirelik kariyerinizde bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bölüm olarak misyonumuz, nitelikli lisans ve lisans üstü eğitim programları ile yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek, ülkenin sağlık bakımı gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen, birey, aile ve toplum sağlığını geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hemşirelik bakımı sunabilen; araştırıcı, eğitimci, uygulayıcı, yönetici ve lider hemşireler yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirebilmek için, öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve araştırmaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde model oluşturan ve tercih edilen; hemşirelik bilim ve sanatının gereklerini, toplumun sağlık bakımını karşılamada en üst düzeyde kullanabilen, yaratıcı ve güvenilir hemşireler yetiştiren; bir eğitim kurumu olmak olarak ta vizyonumuzu belirledik.

Hemşirelik, tüm ortamlarda her yaştan bireyin, ailenin, grubun ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik özerkliğe ve işbirliğine dayalı bakımı kapsar. Tüm bu niteliklerin sağlanması, ancak bu niteliklerin gelişebileceği bir ortam oluşturmakla mümkündür.

Bölümümüz, nitelikli akademik kadrosuyla, kanıta dayalı, güncel, sınıf durumuna göre multidisipliner teorik ve uygulamalı mesleki eğitim sunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz eğitim yaşamlarının son döneminde tamamı klinik uygulamadan oluşan bir deneyimle mezun olmaktadır. Öğrencilerimiz, Türkiye’de hemşirelik eğitiminin kalitesini yükselterek, hemşirelerin sağlık hizmetlerini dönüştürmesine ve sağlığı geliştirmesine katkıda bulunan HEPDAK (Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)’nin Hemşirelik lisans eğitim programı standartları doğrultusunda yetiştirilmektedir. Bölümümüzde akreditasyon çalışmaları devam etmektedir.

Lisans programımız Avrupa kriterleri doğrultusunda hazırlanıp YÖK tarafından kabul edilen Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP)’nın 2022 versiyonuna göre düzenlenmiştir. 

Öğrencilerimizin mesleki eğitimlerinin yanında sosyal alanda da gelişimleri önemsenmekte, öğrenci toplulukları, sosyal sorumluluk projeleri, sivil toplum katılımı, kültür ve sanat etkinlikleri, spor faaliyetleri, kampüs içi ve dışı aktiviteleri ile de eğitim süreçlerini zenginleştirecek girişimlerde bulunulmakta, kendilerine bu aktivitelere katılım konusunda destek sağlanmaktadır. Bilimsel araştırmalara, etkinliklere katılım bu etkinliklerin organizasyonu konusunda öğrencilerimiz cesaretlendirilmekte, gerekli akademik destek sağlanmaktadır.

Mezunlarımız mesleki donanımları ile yurt içi ve yurt dışında koruyucu, geliştirici, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetinin sunulduğu tüm alanlarda, kamu ve özel sağlık kurumları, üniversiteler, sağlıklı yaşam ve evde bakım merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, okullar, kalite ve akreditasyon kurumları ve araştırma geliştirme merkezlerinde klinisyen, eğitimci ya da yönetici pozisyonlarında hemşire olarak çalışabilmektedir. Ayrıca mezunlarımız ilgi duydukları alanlarda lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşabilmekte ve üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedirler.

Bölümümüz içinde, mesleki etik değerlere bağlı, teknolojik gelişimlere uyum sağlamakla kalmayıp bu tür girişimleri kendileri gerçekleştirebilen, sunduğunuz bütüncül bakım ile birer rol model hemşireler olarak yetişeceğinize, mezuniyetten sonra daha sağlıklı bir toplum, daha güçlü bir hemşirelik mesleğine hizmet edeceğinize inancımız tamdır.

Hemşirelik Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Emel TAŞÇI DURAN