Görev ve Sorumluluklarımız

Programın Amacı: Gebelikte, doğum anında ve doğum sonrası dönemde anne ve yeni doğan izlenimi yapabilen, normalden sapmaları belirleyebilen ve normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırabilen, ayrıca normalden sapma durumlarında profesyonel ebelik yaklaşımlarını kullanabilen ebeler yetiştirmektir.

Programın Hedefleri:

1. Ebelik alanındaki gelişmeler doğrultusunda temel bilgi, beceri, tutum ve yetkinlik sahibi olabilme, çağdaş rollere sahip olabilme, kanıta dayalı uygulamaları yapabilme, özgüven sahibi olabilme
2. Sağlık, sosyal ve davranış bilimlerinden edindiği temel bilgileri ebelik ile ilişkilendirebilme becerisine sahip olabilme
3. Mesleki uygulamaları ve sorumluluklarını profesyonel ebelik değerleri ve etik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirebilme
4. Kadın ve çocuk sağlığı konusunda izlem, eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilme
5. Gebelik, doğum, doğum sonrası dönemde anne/ fetüs/ yenidoğan izleyebilme ve değerlendirebilme
6. Gebelik, doğum, doğum sonu dönemde anne/fetüs/yenidoğanın bireyselleştirilmiş bakımını yapabilme, görülen riskli durumlarda uygun girişimlerde bulunabilme, gerektiğinde sevk edebilme
7. Sağlık ekibi içerisinde etkili iletişim, liderlik ve yönetim becerisine sahip olabilme
8.Sağlık sorunlarına duyarlı olabilme, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanabilme, mesleki kariyer stratejilerine sahip olabilme

Programın Öğrenme Çıktıları:

1.Ebelik alanındaki gelişmeler doğrultusunda temel bilgi, beceri, tutum ve yetkinlik sahibi olur. Çağdaş rollere sahiptir. Kanıta dayalı uygulamaları yapar.
2.Sağlık, sosyal ve davranış bilimlerinden edindiği temel bilgileri ebelik ile ilişkilendirir.
3.Mesleki uygulamaları ve sorumluluklarını profesyonel ebelik değerleri ve etik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirir.
4.Kadın ve çocuk sağlığı konusunda izlem, eğitim ve danışmanlık hizmeti verir.
5.Gebelik, doğum, doğum sonrası dönemde anne/fetüs/yenidoğan izlemi yapar ve değerlendirme hizmetlerini uygular.
6.Gebelik, doğum, doğum sonu dönemde anne/fetüs/yenidoğanın bireyselleştirilmiş bakımını yapar. Görülen riskli durumlarda uygun girişimlerde bulunur, gerektiğinde sevk eder.
7.Sağlık sorunlarına duyarlı olur. Yaşam boyu öğrenme davranış becerisi kazanır. Mesleki kariyer stratejilerine sahip olur.
8.Sağlık ekibi içerisinde etkili iletişim, liderlik ve yönetim becerilerine sahiptir.
9.Dahili ve cerrahi sorunlara uygun ebelik girişimleri planlar ve uygular.

10.Sağlık, sosyal ve toplum bilimlerinde bilimsel araştırmaları takip eder, sonuçlarını yorumlar ve ebelik uygulamalarında kullanır.
11.Ebelik uygulamalarında eleştirel düşünür, problem çözme sürecini, bütüncül yaklaşımı, eğitim yöntem ve tekniklerini kullanır.
12.Sağlık politikalarının oluşturulmasına katkı sağlar, yasal mevzuata uygun olarak görev, yetki ve sorumluluklarına uygun davranır ve mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir.
13.Ebelik uygulamalarında bölgesel ve ulusal düzeyde toplum sağlık sorunlarına duyarlı olur ve sağlık düzeyini arttırmaya katkıda bulur.
14.Üreme sağlığı konusunda bireylere eğitim ve danışmanlık hizmeti verir.